جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در فردیس منطقه قریشی شمالی

قیمت کل : 280ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, جنوبی, سند وكالتي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در فردیس منطقه قریشی

قیمت کل : 470ميليون

2 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, شمالی پشت, نما سنگ, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در فردیس منطقه فضای سبز

قیمت کل : 595ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی روبه نما, نما سنگ, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در فردیس منطقه قریشی شمالی

قیمت کل : 825ميليون

2 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی روبه نما, نما سنگ, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در فردیس منطقه قریشی شمالی

قیمت کل : 864.5ميليون

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی روبه نما, نما رومی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در فردیس منطقه قریشی شمالی

قیمت کل : 864.5ميليون

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی روبه نما, نما رومی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در فردیس منطقه فضای سبز

قیمت کل : 1.1ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی روبه نما, نما سنگ, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در فردیس منطقه فضای سبز

قیمت کل : 1.44ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در فردیس منطقه قریشی شمالی

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در فردیس منطقه فضای سبز

قیمت کل : 1.08ميليارد

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top