جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان

قیمت کل : 1.82ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان

قیمت کل : 2.5ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند مادر سند سیم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه ۴

قیمت کل : 3.2ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه ۴

قیمت کل : 3.33ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه ۳

قیمت کل : 3.6ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه ۳

قیمت کل : 4ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه ۴

قیمت کل : 4.08ميليارد

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 3.68ميليارد

3 خواب 1600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه ۳

قیمت کل : 3.795ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 5ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top