جستجوی ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 300ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه فردوسی3

قیمت کل : 250ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت شرقی 4

قیمت کل : 288ميليون

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 280ميليون

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 4 بزرگمهر

قیمت کل : 250ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه 80-, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهار باغ پایین

قیمت کل : 280ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شهرک سیمرغ

قیمت کل : 260ميليون

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه محمد طاهر

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 801متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه گلستان

قیمت کل : 280ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اصفهان منطقه دستجا

قیمت کل : 300ميليون

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top