جستجوی ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه معراج

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری کشاورزی, سن بنا , دو نبش شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.063ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه خانه اصفهان

قیمت کل : 1.1ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه سجاد

قیمت کل : 1ميليارد

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.2ميليارد

3 خواب 151متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه پردیس

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 1.1ميليارد

2 خواب 46متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, دو نبش جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.1ميليارد

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.16ميليارد

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, جنوبی - غربی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top