جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 200ميليون اجاره : 6ميليون

4 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 150ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 200ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 160ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 12

رهن : 160ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه پنجم, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 12

رهن : 150ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 150ميليون اجاره : 2تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 150ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه 12

رهن : 180ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 200ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top