جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 70ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب

سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه سجاد

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه منفی 60, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 30ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 10ميليون اجاره : 850تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه 3 طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 40ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 20ميليون اجاره : 850تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه فروغی

رهن : 30ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

خانه 3 طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 80ميليون اجاره : 900تومان

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 70ميليون اجاره : 850تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه برازنده

رهن : 6ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top