جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 250ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 300ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, دو نبش جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 12

رهن : 70ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 30ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 200ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 75ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه بزرگمهر

رهن : 20ميليون اجاره : 500تومان

30متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 2سال , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 3 طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه آل محمد

رهن : 15ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه رباط اول

رهن : 80ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top