جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 6 اجاره : 2

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 5 اجاره : 1

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه منفی 60, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 1 اجاره : 1

4 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه ãäØÞå 12

رهن : 3 اجاره : 1

1 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه فلسطین

رهن : 2 اجاره : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 7 اجاره : 1

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه جی

رهن : 5 اجاره : 2

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 12

رهن : 3 اجاره : 1

1 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 2 اجاره : 1

1 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه 12

قیمت کل : 1 رهن : 1 اجاره : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top