کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 6 - یوسف آباد

سن بنا 100سال , طبقه سایر, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - فاطمی

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 17سال , طبقه زیر همکف, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - انقلاب

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - فاطمی

191متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 13سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - فاطمی

1 خواب 56متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - فاطمی

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 13سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - یوسف آباد

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 38سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - یوسف آباد

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 38سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - یوسف آباد

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 38سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,رهن در تهران منطقه 6 - وزرا

قیمت کل : 2.77ميليارد

3 خواب 163متر متر مربع

سن بنا 100سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top