جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 31.5ميليون

65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ وسوفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 5

قیمت کل : 134ميليون رهن : 134ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 5

قیمت کل : 170ميليون رهن : 170ميليون

سن بنا 2سال , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 240ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 440ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 360ميليون

2 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 71متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 380ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

سن بنا 14سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 100ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top