جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 5

قیمت کل : 403.2ميليون

6 خواب 340متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 155ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 150تومان

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 189ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 150تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 272ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 272ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 264ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 287ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, نما سنگ و اجر, سند شخصي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top