جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 1.44ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 3.36ميليارد

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 1.86ميليارد

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 1.812ميليارد

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 1.08ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 2.376ميليارد

3 خواب 198متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 10.4ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 935ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 3.196ميليارد

3 خواب 188متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top