جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3

رهن : 180ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 177ميليون

2 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 384ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 150تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 285ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 150تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, نما سنگ, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 310ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند پيش فروش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 476ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 150تومان

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 392ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 150تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 160ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 150تومان

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 378ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 378ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند آزاد, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top