جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 856ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 1.9ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 1.9ميليارد

2 خواب 119متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 480ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 950ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 2.3ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 937ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 855ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top