جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 175ميليون

60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شهرری منطقه 20

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 20

قیمت کل : 1.14ميليارد

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در ساری منطقه 2

قیمت کل : 286ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی غربی دوکله, نما سنگ, سند پيش فروش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در ساری منطقه 2

قیمت کل : 330ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی غربی دوکله, نما سنگ, سند پيش فروش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در ساری منطقه 2

قیمت کل : 330ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی غربی دوکله, نما سنگ, سند پيش فروش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در ساری منطقه 2

قیمت کل : 286ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی غربی دوکله, نما سنگ, سند پيش فروش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 2

قیمت کل : 360ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ و اجر, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 2

قیمت کل : 360ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ و اجر, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 2

قیمت کل : 360ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ و اجر, سند آزاد, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top