جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 130ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 14

رهن : 0.005تومان

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 14

قیمت کل : 13ميليون رهن : 13ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب

سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 47.25ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 240ميليون

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

1 خواب

سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 21ميليون

2 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top