جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 160ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 115ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 120ميليون

2 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 120ميليون

1 خواب 35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 120ميليون

1 خواب 38متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 162ميليون

1 خواب 36متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 382.5ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 110ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 115ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top