جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 110ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 180ميليون

54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 640ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 660ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 680ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 720ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 405ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما ترکیبی (سنگ - چوب -آجر), سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 740ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 760ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top