جستجوی ملک

زمین مسکونی جهت فروش,مشارکت در ساخت در چالوس منطقه خ هشت

قیمت کل : 2.2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top