جستجوی ملک

زمین تجاری جهت فروش در چالوس منطقه جنب هتل ملک

کاربری تجاری, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در چالوس منطقه پالوجده

قیمت کل : 400ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش,مشارکت در ساخت در چالوس منطقه خ هشت

قیمت کل : 2.2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در چالوس منطقه گلسرخی

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در چالوس منطقه کمربندی چالوس به نوشهر

کاربری مسکونی, سن بنا , غربی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در چالوس منطقه پالوجده

کاربری مسکونی, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در چالوس منطقه عباسکلا /

کاربری مسکونی, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در چالوس منطقه پالوجده

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top