جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه جهانگیری

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه نهم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک صنایع

قیمت کل : 975ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 990ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 990ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 1ميليارد

50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 1ميليارد

50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک قائم

قیمت کل : 987ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک قائم

قیمت کل : 987ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه دکترحسابی

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه یک طبقه, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه خرم

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه پنجم, سند سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top