جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک گردو

قیمت کل : 870ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک گردو

قیمت کل : 870ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 880ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 880ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 855ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 855ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 870ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 870ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهر صنعتی

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 850ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سند سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top