جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 800ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما ترکیبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک کوثر

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 830ميليون

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند وكالتي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک کوثر

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک کوثر

قیمت کل : 820ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک کوثر

قیمت کل : 820ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اراک منطقه جهانگیری

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه الهیه

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر3سانت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top