جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک امین

قیمت کل : 650ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر3سانت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک پردیس

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک اندیشه

قیمت کل : 700ميليون

82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک اندیشه

قیمت کل : 700ميليون

82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک کوثر

قیمت کل : 684ميليون

1 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه هشتم, سند برگه واگذاري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک کوثر

قیمت کل : 684ميليون

1 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه هشتم, سند برگه واگذاري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک کوثر

قیمت کل : 655ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سند برگه واگذاري, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top