جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه هپکو

قیمت کل : 600ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 620ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 620ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 620ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 620ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 620ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 620ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top