جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه شهرک الهیه

قیمت کل : 350ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه شهرک الهیه

قیمت کل : 350ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه شهرک گردو

قیمت کل : 380ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه شهرک گردو

قیمت کل : 380ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اراک منطقه جاده فراهان

قیمت کل : 400ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اراک منطقه جاده فراهان

قیمت کل : 400ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه سردشت

قیمت کل : 400ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اراک منطقه گاو خانه

قیمت کل : 400ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه سردشت

قیمت کل : 400ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اراک منطقه گاو خانه

قیمت کل : 400ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top