جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه داوران

قیمت کل : 110ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه داوران

قیمت کل : 110ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 140ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 140ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 140ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 140ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 130ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 130ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهدا صفری

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهدا صفری

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top