جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه شهرک الهیه

قیمت کل : 350ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه خ امام

قیمت کل : 550ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 880ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه شهر صنعتی

قیمت کل : 1.35ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه شهرک الهیه

قیمت کل : 350ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه خ امام

قیمت کل : 550ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 880ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه شهر صنعتی

قیمت کل : 1.35ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه جهانگیری

قیمت کل : 180ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند سند, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اراک منطقه سردشت

قیمت کل : 400ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top