جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 775ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 775ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه ادبجو

قیمت کل : 1.7ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در اراک منطقه شریعتی

قیمت کل : 4.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 1.3ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سند, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 1.3ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سند, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در اراک منطقه خرم

قیمت کل : 1.7ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سند, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 300ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سند, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در اراک منطقه خرم

قیمت کل : 1.7ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سند, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 300ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top