جستجوی ملک

زمین جهت فروش در اراک منطقه جاده خمین

قیمت کل : 2.5ميليارد

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اراک منطقه میدان امام

قیمت کل : 326ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اراک منطقه جاده خمین

قیمت کل : 2.5ميليارد

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اراک منطقه میدان امام

قیمت کل : 326ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اراک منطقه خیابان مشهد

قیمت کل : 7.3ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سند, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اراک منطقه سنجان

کاربری مسکونی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اراک منطقه جاده فراهان

قیمت کل : 400ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top