جستجوی ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه ادبجو

قیمت کل : 3.5ميليارد

236متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه دکتر حسابی

قیمت کل : 2.3ميليارد

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه شریعتی

قیمت کل : 5.5ميليارد

2 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه حافظیه

قیمت کل : 3.8ميليارد

2 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه خرم

قیمت کل : 3.5ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه یک طبقه, جنوبی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه هپکو

قیمت کل : 2ميليارد

1 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, دو بر, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه آیت الله غفاری

قیمت کل : 2.3ميليارد

2 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه شهرک بعثت

قیمت کل : 3ميليون

2 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه شهرک نبئی

قیمت کل : 3ميليارد

2 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه یک طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه خیابان مشهد

قیمت کل : 2.4ميليارد

170متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top