جستجوی ملک

کارخانه واداری جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 2.5ميليارد

سن بنا , سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه واداری جهت فروش در اراک منطقه ایبک آباد

قیمت کل : 198ميليون

600متر متر مربع

سن بنا , سند سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

کارخانه واداری جهت فروش در اراک منطقه سردشت

قیمت کل : 800ميليون

400متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top