جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره در اراک منطقه کرهرود

رهن : 14ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک منطقه رودکی

رهن : 5ميليون اجاره : 150تومان

27متر متر مربع

سن بنا , نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک منطقه سردشت

رهن : 3ميليون اجاره : 150تومان

100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در اراک منطقه فتح شیاکوه

رهن : 4ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اراک منطقه عباس آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اراک منطقه رودکی

رهن : 2ميليون اجاره : 140تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اراک منطقه شریعتی

رهن : 2ميليون اجاره : 140تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اراک منطقه عباس آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در اراک منطقه کرهرود

رهن : 2ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اراک منطقه میدان امام

رهن : 2ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top