بازنگری در کیفیت آسفالت راه های روستایی

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: وزیر راه و شهرسازی دستور داد تا بخشنامه های فنی احداث راه های روستایی، طراحی مجدد شده و کیفیت رویه راه ها با هندسه راه روستایی متناسب شود.

محمد شكرچي زاده در دهمين كنفرانس قير و آسفالت با بيان اينكه اين كنفرانس به محلي براي ارائه اقدامات جديد در زمينه افزايش كيفيت اين محصول استراتژيك در پروژه هاي عمراني تبديل شده است، گفت: اتفاق مهمي كه در سالهاي اخير رخ داده است كاهش حجم توليد و مصرف آسفالت از ۳۰ ميليون تن به ۱۲ ميليون تن است كه اتفاق مهمي است.

شكرچي زاده با بيان اينكه دستيابي به راه ايمن و پايدار و سريع و متناسب با توسعه پايدار بايد مبتني بر برنامه ريزي و فعاليت علمي باشيد، تصريح كرد: مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي مديريت علمي بر ساخت راه ها و همكاري با دستگاه هاي مرتبط با مصرف قير و آسفالت را در دستور كار قرار داده است كه تاكنون توانسته به خوبي در اين زمينه اقداماتي را انجام دهد.

رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با اشاره به استفاده از نيروهاي كارشناسي بخش خصوصي و دولتي براي افزايش كيفيت قير و آسفالت توليدي در كشور، يادآور شد:يكي ديگر از اقدامات مركز تحقيقات در اين زمينه استقرار آزمايشگاه هاي بررسي كيفي قير آسفالت در كارخانه هاي كشور است كه كنترل كيفيت محصول را برعهده داشته و افزايش كيفيت اين دو محصول در ارتقاء كيفي راه ها نيز موثر خواهد بود.

اين مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه در گذشته به حوزه راه روستايي توجه كمتري شده بود، اظهار داشت: يكي از مطالبات نمايندگان مجلس از وزير راه و شهرسازي در رأي اعتماد اخير توجه به توسعه راه هاي روستايي بود. به همين منظور وزير راه و شهرسازي جديد دستور داد تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي، بخشنامه هاي مرتبط با راه روستايي را با شرايط فني و اقتصادي كشور به روز كند.

وي افزود: وقتي راه روستايي مشخصات هندسي مناسبي ندارد ولي رويه آسفالت با كيفيت در آن استفاده مي شود، رانندگان به افزايش سرعت در اين راه ها ترغيب مي شوند كه متأسفانه شاهد افزايش تصادفات در راه هاي روستايي هستيم. اين در حالي است كه در فرانسه نيز تفاوت كيفيت راه روستايي با راه اصلي كاملاً مشهود است. به همين دليل مركز تحقيقات قرار است دستورالعمل هاي مربوطه در حوزه راه روستايي را طراحي و به روز كند.

به گفته شكرچي زاده در طول سالهاي گذشته، انتظارات مردم در زمينه افزايش كيفيت رويه راه ها پاسخ داده نشده است و عموم مردم معتقدند راه هاي كشور از كيفيت بالايي برخوردار نيستند.

گزارش اشکال Top