مسکن ۵۵.۴ درصد گران شد

متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۷۰.۱ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق گزارش مهر ماه معاملات مسكن شهر تهران كه از سوي بانك مركزي منتشر شد، تعداد معاملات آپارتمان هاي مسكوني شهر تهران در مهرماه سال 1397 به 9.4 هزار واحد مسكوني رسيد كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 9.5 و 32.3 درصد كاهش نشان مي دهد و ساير تحولات نيز به شرح زير است:

تحولات بازار معاملات مسكن شهر تهران در هفت ماهه سال 1397

در هفت ماهه سال 1397، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران به 84.3 هزار واحد مسكوني رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن، 14.9 درصد كاهش نشان مي‌دهد. در اين مدت متوسط قيمت يك متر مربع بناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي در شهر تهران 70.1 ميليون ريال بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 55.4 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب قيمت يك متر مربع بناي واحد مسكوني

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده بر حسب قيمت يك متر مربع بنا در مهرماه سال 1397 حاكي از آن است كه واحدهاي مسكوني در دامنه قيمتي "60 تا 70 "ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا با سهم 9.7 درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه هاي قيمتي "50 تا 60 "و "40 تا 50 "ميليون ريال به ترتيب با سهم‌هاي 9.4 و 9.1 درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته اند. در اين ماه، توزيع حجم معاملات به گونه‌اي بوده است كه 54.2 درصد واحدهاي مسكوني با قيمتي كمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني شهر تهران (86.1 ميليون ريال) معامله شده‌اند.

توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسكوني

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسكوني در مهرمااه سال 1317 نشان مي‌دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسكوني با زيربناي "50 تا 60" مترمربع معادل 14.6 درصد اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيربناي "60 تا 70 "و "70 تا 80 "متر مربع به ترتيب با سهم‌هاي 14.5 و 11.5 درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهاي مسكوني با سطح زيربناي كمتر از 80 متر مربع، 53.2 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

جمع‌بندي

در مهرماه سال 1397 متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران به 86.1 ميليون ريال رسيد كه نسبت به ماه مشابه سال قبل 83.5 درصد افزايش نشان مي‌دهد. تعداد معاملات انجام شده طي اين ماه 9.4 هزار فقره بود كه نسبت به مهرماه سال 1396 معادل 32.3 درصد كاهش دارد.

در هفت ماهه سال 1397 نيز تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني شهر تهران به 84.3 هزار واحد مسكوني رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال پيش از آن، 14.9 درصد كاهش نشان مي‌دهد. همچنين بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده در شهر تهران به تفكيك عمر بنا حاكي از آن است كه واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 44.5 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در اين ماه شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و در كل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب. /15 و 12.6 درصد رشد نشان مي‌دهد.

گزارش اشکال Top