دولت در بخش مسکن ۵ سال فقط حرف زد

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: در دولت اعتقاد عملیاتی برای اجرای طرح مسکن شهری وجود ندارد و تفاهمنامه ای که وزارت راه و شهرسازی با سازمان برنامه و بودجه امضا کرده است دردی از مردم دوا نمی کند.

صديف بدري در گفتگوي ويژه خبري گفت: هفت ماه است كه طرح بازآفريني شهري تصويب شده اما كاري انجام نشده است و اكنون كه به فصل سرما رسيده ايم فرصت از دست رفته و تازه به تفاهمنامه رسيده است. بدري افزود: دولت معتقد است بخش مسكن اشتغالزايي پايدار ايجاد نمي كند و رئيس جمهور و دولت اعتقاد عملياتي به نوسازي بافت هاي فرسوده ندارند. وي گفت: براي اجراي طرح بازآفريني شهري نياز به بودجه است اما سازمان برنامه و بودجه به اين طرح بودجه اي تخصيص نمي دهد.

سخنگوي كميسيون عمران مجلس افزود: تنها چيزي كه در پنج سال اخير از دولت براي بخش مسكن ديده ايم تفاهمنامه 100 هزار واحدي اخير بين وزارت راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه بوده است. بدري گفت: در اين طرح مشخص نيست انبوه سازان چه تسهيلاتي مي گيرند و آنچه كه گفته مي شود تسهيلات 50 ميليوني بدون سپرده گذاري به متقاضيان پرداخت مي شود امكانپذير نيست. هوشنگ عشايري معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت بازآفريني شهري نيز در اين برنامه گفت: آيين نامه اجرايي طرح بازآفريني شهري از 10 خرداد امسال ابلاغ شد اما از همان زمان نيز پيش بيني مي شد از 8 هزار ميليارد تومان بودجه پيش بيني شده چهار هزار ميليارد تومان كمبود وجود داشته باشد.

وي افزود: طرح بازآفريني شهري طرح عمراني نيست بلكه طرح اجتماعي محور است. عشايري گفت: در هفته گذشته 16 پروژه در قالب طرح بازآفريني شهري ازجمله درمانگاه و ورزشگاه در مشهد به بهره برداري رسيد.

وي افزود: طرح بازآفريني شهري براي 486 محله آماده شد و با اختصاص بودجه از آبان اجراي آن آغاز مي شود. مديرعامل شركت بازآفريني شهري گفت: طرح چگونگي بازسازي مناطق فرسوده را بايد مردم همان منطقه تهيه كنند و دولت در اين زمينه دخالتي ندارد. عشايري افزود: وظيفه 19 دستگاه دولتي، شهرداري ها و بخش خصوصي براي اجراي طرح بازآفريني شهري مشخص شده است و برنامه اقدام مشترك محله از طريق ستاد بازسازي شهرستان ها تصويب و به بالادست ارسال مي شود.

وي گفت: در طرح بازآفريني شهري امكان ندارد يك محله تخريب و دوباره بازسازي شود. عشايري افزود: گروه تسهيل گر كه مي تواند انبوه سازان نيز باشد برنامه بازسازي محله را بر اساس ساخت ساكنان آن تهيه مي كند و شهرداري ها براي ساخت و مجوزها و دستگاه هاي دولتي براي انشعابات تخفيف مي دهند. وي گفت: براي طرح بازآفريني شهري وام 50 ميليون توماني با سود 9 درصد و بدون سپرده گذاري ارائه مي شود.

معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت بازآفريني شهري افزود: دست كم 12 سال براي اجراي طرح بازآفريني شهري براي هر محله زمان لازم است. عشايري گفت: تسهيلات اين طرح به تسهيلات صندوق مسكن يكم ارتباطي ندارد. وي افزود: 300 ميليارد تومان براي وديعه مسكن ساكنان مناطق فرسوده كه در زمان بازسازي مجبور به اسكان موقت هستند در نظر گرفته شده است.

اكبر رحماني قهرودي مديركل عمران شهري و روستايي سازمان برنامه و بودجه نيز گفت: اجراي طرح بازآفريني شهري 120 هزار شغل مستقيم و 180 هزار شغل غيرمستقيم ايجاد مي كند. وي افزود: اجراي اين طرح حدود يك و نيم درصد رشد اقتصادي كشور و 30 درصد رشد بخش مسكن را افزايش مي دهد.

رحماني قهرودي گفت: با توجه به اينكه برخي منابع اجراي اين طرح مورد تأييد مجلس شوراي اسلامي قرار نگرفت، منابع آن از محل اختصاص يك ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي براي اشتغالزايي تأمين مي شود. وي افزود: 10 درصد زمين هاي مورد نياز اين طرح متعلق به نهادهاي عمومي و شهرداري هاست كه مي توان 10 تا 15 هزار واحد مسكوني در آنها ساخت.

مديركل عمران شهري و روستايي سازمان برنامه و بودجه گفت: در الگوي ساخت، الگوي واحدي براي محله ها تدوين نشده است. رحماني قهرودي افزود: در برخي مناطق مقرر شد زميني اختصاص داده و واحدهايي در آن ساخته شود و ساكنان مناطق فرسوده به آن واحدها منتقل شوند. وي گفت: 1500 ميليارد تومان تسهيلات براي انشعابات و خدمات شهري و 2120 ميليارد تومان در اختيار بانكها براي دادن تسهيلات قرار مي گيرد و اين اتفاق حتماً مي افتد. ايرج رهبر عضو هيأت مديره انجمن انبوه سازان نيز در اين برنامه گفت: مدتهاست كه جلساتي براي راه اندازي طرح بازآفريني شهري برگزار مي شود و درباره مسائل ستادي كارهايي انجام شده است اما بافت هاي فرسوده پيچيدگي هاي خاص خود را دارد و بايد مطالعات دقيقي براي بازسازي آنها انجام شود.

وي افزود: براي بازسازي بافت هاي فرسوده بايد طرح جامعي داشته باشيم و چه تضميني وجود دارد كه طرح بازآفريني شهري مانند طرح مسكن مهر رها نشود. رهبر با بيان اينكه نگاه توليد ثروت در بافت هاي فرسوده بايد از ديد دولت خارج شود گفت: چند سال است كه نهادهاي تسهيل گر تشكيل شده و كار مي كنند اما نتيجه اي نگرفته اند.

وي افزود: رئيس جمهور به دستگاه هاي دولتي اعلام كرد هر چه زمين در اطراف بافت هاي فرسوده دارند در اختيار وزارت شهرسازي قرار دهند اما هيچ كدام اين كار را نكرده اند. عضو هيأت مديره انجمن انبوه سازان گفت: براي مناطق فرسوده بايد طرحي ارائه دهيم كه تا 50 سال به آينده به آن منطقه بافت فرسوده گفته نشود.

گزارش اشکال Top