خبر مهم از فروش متری مسکن

رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران در خصوص فروش متری مسکن توسط شهرداری تهران توضیحاتی ارائه کرد.

مهدي عباسي در خصوص سرانجام فروش متري مسكن در تهران توسط شهرداري تهران، گفت: اين مهم نياز به مصوبه شوراي شهر دارد و هنوز لايحه آن به كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران كه كميسيون تخصصي حوزه شهرسازي است، ارسال نشده است.

وي با بيان اينكه تا قبل از ارسال اين لايحه به شوراي شهر نمي‌توانيم در مورد ابعاد اين موضوع مطلبي را بيان كنيم، گفت: شهرداري تهران در يك دوره اين موضوع را دنبال كرده كه پروژه موفقي هم نبوده است و حالا بايد ببينيم در پروژه جديد فروش متري مسكن چه شرايط و ويژگي‌هايي را لحاظ كردند كه بتوانند نگراني‌هاي شورا در خصوص تكرار عدم موفقيت گذشته در اين زمينه را پاسخ دهند.

عباسي تاكيد كرد: اين موضوع يكبار طرح شده اما قرار بر اين است ابعاد و جزئيات طرح را به كميسيون ارسال كنند و طرح، مورد بررسي كميسيون قرار بگيرد.

مدتي است كه شهرداري تهران ايده  فروش متري مسكن  را مطرح كرده است اما اطلاعاتي از جزئيات اين طرح در دسترس نيست و هنوز لايحه اي جهت بررسي و تصويب به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نشده است.

گزارش اشکال Top