واریز 600 میلیاردی به صندوق ملی مسکن

طبق اعلام مدیر عامل صندوق ملی مسکن در مدت کوتاهی که از تشکیل این صندوق گذشته، ۶۶۰۰ میلیارد تومان منابع مالی در آن تجمیع شده است.

 مدير عامل صندوق ملي مسكن گفت از مبالغ واريز شده به صندوق، چهار هزار ميليارد تومان از طرف خزانه به صندوق ملي مسكن واريز شده است.

به گفته رهنما مابقي موجودي صندوق هم حاصل اقساط بازگشتي مسكن مهر است كه بانك مركزي به صندوق ملي مسكن واريز كرده است.

مدير عامل صندوق ملي مسكن گفت براي تزريق منابع مالي صندوق ملي مسكن به پروژه‌ها با معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي هماهنگي به عمل مي‌آيد.

رهنما گفت براي تحقق ساير منابع درآمدي صندوق ملي مسكن، ماليات‌هاي بخش مسكن از ديگر منابع درآمدي پيش بيني شده براي صندوق ملي مسكن است.

صندوق ملي مسكن بر اساس قانون جهش توليد مسكن تشكيل شده و اساسنامه آن چهارده آبان سال جاري به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

در ماده سوم قانون جهش توليد مسكن آمده: «صندوق ملي مسكن به منظور ايجاد هم افزايي، تقويت توان حمايتي و تخصيص بهينه منابع مالي بخش مسكن، با كاركرد تجميع و تخصيص منابع مالي موضوع اين قانون، تشكيل مي‌شود.»

بر اساس قانون جهش توليد مسكن منابع مالي صندوق بايد از ماليات‌هاي بخش مسكن، اقساط بازگشتي مسكن مهر و منابع پيش بيني شده در بودجه تأمين شود.

گزارش اشکال Top