تسهیلات جدید برای ساخت‌وساز در بافت فرسوده

تسهیلات جدید ساخت‌وساز در بافت فرسوده برای چهار گروه هدف در نظر گرفته شده است.

 وزارت راه و شهرساي ضوابط تشويقي جديدي براي ساخت‌و ساز در بافت فرسوده اعلام كرده است.

به نقل از ايسنا،‌ معاون وزير راه و شهرسازي گفت: سياست‌ها و ضوابط تشويقي نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد كه توسط شركت بازآفريني شهري تهيه شد توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري به تصويب رسيد.

محمد آئيني  اظهار كرد: در محدوده بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، افزايش تراكم، تسهيل در ضوابط پاركينگ و معماري و اختلاط كاربري‌ها برحسب گروه‌هاي چهارگانه با هدف ايجاد انگيزه براي توسعه‌گرها، سرمايه‌گذاران و مالكان اعطا مي‌شود.

آئيني با اشاره به ويژگي‌هاي گروه‌هاي چهارگانه مورد هدف بهسازي و نوسازي گفت: اين گروه‌ها شامل بازآفريني يكپارچه در مقياس بلوك شهري، نوسازي در مقياس محورهاي اصلي محله‌اي، نوسازي در عمق بافت فرسوده شهري و نوسازي قطعات غير قابل تجميع است.

ضوابط تشويقي براي ساخت ساز در مناطق فرسوده

وي تاكيد كرد: از جمله مشوق‌هاي گروه اول مي‌توان به اعطاي دو طبقه تشويقي نسبت به تراكم مجاز طرح مصوب، امكان تخصيص سطح اشغال مجاز طبقه همكف به كاربري‌هاي انتفاعي، امكان تخصيص ۲۰ درصد از فضاي باز غيرمسقف مجموعه به منظور تامين بخشي از پاركينگ‌هاي مورد نياز، امكان استفاده از مساحت معابر بن‌بست فاقد كاركرد و امكان تسهيل در ضوابط معماري از جمله نحوه توده‌گذاري و نما اشاره كرد.

محمد آئيني گروه دوم را نوسازي در مقياس محورهاي اصلي محله‌اي دانست و گفت: اعطاي حداكثر يك طبقه تشويقي نسبت به تراكم مجاز طرح مصوب، امكان تخصيص سطح اشغال مجاز طبقه همكف به كاربري‌هاي غيرانتفاعي مشروط به تامين ورودي مستقل، عدم احتساب سطح بالكن و تراس در محاسبه تراكم ساختماني، كاهش ضريب تامين پاركينگ مورد نياز به ۰.۷۵ مشروط به ورود پارك حاشيه‌اي در معبر، امكان استفاده از مساحت معابر بن‌بست فاقد كاركرد و تراكم حاصل از آن ضوابط تشويقي گروه دوم را تشكيل مي‌دهد.

آئيني با بيان اين‌كه نوسازي در عمق بافت فرسوده شهري، گروه سوم هدف بهسازي و نوسازي را شامل مي‌شود تاكيد كرد: ضوابط تشويقي اين گروه نيز اعطاي حداكثر يك طبقه تشويقي، كاهش ضريب تامين پاركينگ مورد نياز به ۰.۷۵ براي هر واحد، امكان احداث يك درب اضافه در راستاي تامين حداكثري پاركينگ در بافت‌هاي فرسوده و عدم احتساب مساحت بالكن و تراس در محاسبه تراكم ساختماني است.

وي تصريح كرد: نوسازي قطعات غيرقابل تجميع، گروه چهارم بسته‌ي سياست‌ها و ضوابط نوسازي بافت‌هاي فرسوده را تشكيل مي‌دهد. امكان پيشروي طولي تا ۲ متر پس از اصلاحي مشروط به رعايت همجواري و حقوق همسايگي، كاهش ضريب براي هر واحد تامين پاركينگ مورد نياز به ۰.۷۵، امكان احداث حداكثر يك درب اضافه مشروط به تامين ضريب تامين يك پاركينگ براي هر واحد، امكان احداث واحدهاي مسكوني با زيربناي كمتر از حدنصاب تعيين شده در طرح مصوب و عدم احتساب مساحت بالكن و تراس در محاسبه تراكم ساختماني، مشوق‌هاي گروه چهارم را شكل مي‌دهد.

گزارش اشکال Top