افزایش دوباره هزینه وام مسکن

نوسانات در قیمت هر برگ تسهیلات مسکن همچنان ادامه دارد و درحالی که قیمت این اوراق حدود سه هفته قبل از ۱۱۷ هزار تومان نیز گذشته بود، تا ۸۰ هزار تومان کاهش یافت، البته این کاهش قیمت عمری کمتر از ۱۰ روز داشت و قیمت این اوراق دوباره از ۱۰۰ هزار تومان گذر کرده است.

با توجه به نوسانات اخير اوراق تسهيلات مسكن، قيمت هر برگ درحال حاضر چقدر تعيين شده است؟

به نقل از ايسنا، آخرين قيمت هر برگ اوراق تسهيلات مسكن نشان ميدهد كه اوراق مسكن فروردين، ارديبهشت‌ و خرداد امسال به ترتيب با قيمت هاي ۱۰۴ هزار و ۷۰۰، ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ و ۱۰۵ هزار تومان معامله مي‌شود. اوراق تير با قيمت ۱۰۴ هزار و ۷۰۰، اوراق مرداد با قيمت ۱۰۳ هزار و ۸۰۰ و اوراق شهريور نيز با قيمت ۱۰۴ هزار و ۱۰۰ تومان معامله مي‌شوند.

اوراق تسهيلات مسكن مهرماه ۱۰۴ هزار تومان، اوراق تسهيلات مسكن آبان ماه ۱۰۳ هزار و ۶۰۰ تومان و تسهيلات مسكن آذرماه نيز ۱۰۳ هزار و ۷۰۰ تومان قيمت دارند كه اين گزارش بر اساس قيمت اوراق در آذرماه نوشته شده است.

هزينه وام مسكن براي مجردها و متاهل تهراني

بر اين اساس، مجردهاي ساكن تهران مي‌توانند تا ۲۸۰ ميليون تومان تسهيلات دريافت كنند كه شامل ۲۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن و ۸۰ ميليون تومان وام جعاله مي‌شود؛ لذا براي دريافت ۲۰۰ ميليون تومان تسهيلات بايد ۴۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند كه با تخفيف در نظر گرفته شده تعداد اوراق ۲۰۰ و هزينه آن با تسه ۱۰۳ هزار و ۷۰۰ توماني، ۲۰ ميليون و ۷۴۰ هزار تومان مي شود.

همچنين با در نظر گرفتن ۸۰ ميليون تومان وام جعاله كه براي آن با تخفيف بايد ۸۰ برگه به مبلغ هشت ميليون و ۲۹۶هزار تومان خريداري كنند، مجموع هزينه خريد اوراق ۲۹ ميليون و ۳۶هزار تومان مي‌شود.

زوج‌هاي تهراني نيز برهمين اساس مي‌توانند تا سقف ۴۸۰ ميليون تومان شامل ۲۰۰ ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن براي هر نفر و ۸۰ ميليون تومان وام جعاله دريافت كنند؛ كه البته طبق تصميم جديد، زوجين بايد ۴۰۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند كه هزينه آن ۴۱ ميليون و ۴۸۰ هزار تومان مي‌شود كه همراه با هزينه هشت ميليون و۲۹۶ هزار توماني وام جعاله در مجموع بايد ۴۹ ميليون و ۷۷۶هزار تومان پرداخت كنند.

قيمت اوراق در ساير استان‌ها

سقف اين تسهيلات براي مراكز استان و شهرهاي با جمعيت بيش از ۲۰۰ هزار نفر براي مجردها به ۱۶۰ و براي زوجين به ۳۲۰ ميليون تومان رسيده است كه با توجه به اين‌كه مجردها با تخفيف بايد ۱۶۰ و متاهل‌هاي ساكن اين شهرها نيز بايد ۳۲۰ برگه تسهيلات مسكن خريداري كنند، مجردها بايد ۱۶ ميليون و ۵۹۲هزار تومان و متاهل‌ها نيز بايد ۳۳ ميليون و ۱۸۴ هزار تومان پرداخت كنند.

اين وام براي مجردهاي ساير مناطق شهري به ۱۲۰ و براي زوجين اين مناطق نيز به ۲۴۰ ميليون تومان رسيده است. بنابراين مجردها بايد با پرداخت ۱۲ ميليون و ۴۴۴ و متاهل‌ها نيز با پرداخت ۲۴ ميليون و ۸۸۸هزار تومان نسبت به اخذ اين وام اقدام كنند.

 

گزارش اشکال Top