همسویی دو نیرو در بازار ملک

دو نیروی درونی و بیرونی موثر بر روند قیمتی بازار مسکن پس از هفت ماه، هم‌جهت شدند. تغییر وضعیت دو فاکتور «قیمت به اجاره» و «بازدهی سایر بازارها» دو سناریوی احتمالی از تورم ملکی را در ماه‌های آتی از سال‌جاری به تصویر می‌کشد.

بررسي وضعيت دو نيروي دروني و بيروني موثر بر قيمت مسكن طي ماه‌هاي گذشته از سال‌جاري نشان مي‌دهد؛ اين دو نيرو پس از گذشت ۷ماه، با يكديگر هم‌جهت شده‌اند.

نيروي اول كه از عوامل دروني موثر بر روند قيمتي مسكن است، «نسبت قيمت به اجاره» -P به R- است. نسبت قيمت به اجاره مطابق رابطه سنتي بين اين دو بازار، بين عدد ۱۵ و ۲۵ مشخص شده است. در واقع كف نسبت قيمت به اجاره مسكن در شهرهاي كشور معادل ۱۵ و سقف آن معادل ۲۵ است.عدد حاصل از اين نسبت، متناسب با روند قيمتي مسكن و اجاره‌بها، در دوره‌هاي رونق و ركودي بازار مسكن در نوسان است‌ به‌طوري‌كه در دوره‌هاي زماني كه بازار مسكن در ركود معاملاتي قرار دارد و قيمت‌ها رشد چنداني را تجربه نمي‌كند، عدد حاصل از اين نسبت حول و حوش عدد ۱۵ قرار دارد و در دوره‌هاي رونق معاملاتي و بروز جهش و ناپايداري قيمتي در بازار مسكن، عدد حاصل از اين نسبت به سقف يعني ۲۵ نزديك و در برخي دوره‌ها از اين سقف عبور مي‌كند.

اين نسبت همزمان با نوسان قيمت در بازار مسكن طي يك‌سال ۹۸، به‌طور متوسط حدود ۲۶ ثبت شد (البته نسبت قيمت به اجاره در برخي از فصول سال گذشته تا سطح ۲۸ نيز افزايش پيدا كرد). به اين ترتيب نسبت قيمت به اجاره‌ملك از سقف متعارف (عدد‌۲۵) رد شد و عبور از اين سقف به معني آن است كه در اين دوره زماني، از زاويه قيمت به اجاره، سطح قيمت بالاتر از وضع متعارف است و به تعبيري بازار مسكن در وضعيت حباب قيمتي قرار گرفته است.

گزارش اشکال Top