طرح ویژه مسکن بانک ملی ایران، کلید ورود به بازار مسکن

با تسهیلات مسکن بانک ملی ایران و بهره مندی از مزایای این طرح، می توانید صاحب خانه شوید.

مسكن يكي از اساسي ترين نيازهاي خانوار در سبد خانواده محسوب مي شود اما التهاب بازار مسكن طي ماه هاي گذشته موجب شده تا برخي قيد صاحب خانه شدن را بزنند.

با اين حال تسهيلات بانكي همواره يكي از گزينه هاي مطرح براي خريد مسكن در ميان خانوار به ويژه زوج هاي جوان مطرح است و اغلب افراد ترجيح مي دهند تا با بهره مندي از اين تسهيلات و قرار دادن آن در كنار پس اندازشان بتوانند خانه اي را براي خود فراهم كنند.

طرح ويژه مسكن بانك ملي ايران علاوه بر شكل گيري يك بازار رقابتي در بازار پرداخت تسهيلات مسكن، گزينه هاي متعددتري از روش هاي تامين مالي خريد يا ساخت مسكن را پيش روي متقاضيان بازار قرار داده است تا با برخورداري همزمان از سود سپرده و تسهيلات خريد و ساخت مسكن، كليد خانه آروزهايتان را در دست بگيريد.

متقاضيان مي توانند با سپرده گذاري هر182 ميليون ريال، به ازاي هر يك ماه ماندگاري، يك برگ اوراق حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن دريافت كنند.

هر برگ اوراق قابليت تبديل شدن به پنج ميليون ريال تسهيلات با نرخ سود 17.5 درصد را دارد. در اين طرح به مبلغ سپرده مشتريان 10 درصد سود سالانه نيز تعلق مي گيرد.

سقف تسهيلات انفرادي در تهران به ازاي هر نفر 600 ميليون ريال به همراه 100 ميليون ريال تسهيلات جعاله است و زوجين مي توانند تا سقف يك ميليارد و 200ميليون ريال از اين تسهيلات استفاده كنند.

سقف اين تسهيلات در مراكز استان و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت براي زوجين 800 ميليون ريال و در ساير مناطق شهري 600 ميليون ريال است. همچنين سقف ميزان تسهيلات جعاله در اين مناطق همچنان 200 ميليون ريال است.

نماد اوراق تسهيلات مسكن بانك ملي ايران نيز در بازار فرابورس ايران گشايش يافته است و متقاضيان مي توانند اوراق مذكور را در اين بازار معامله كنند.

گزارش اشکال Top