ورود آژانس املاک | ورود اشخاص | تبلیغات اینترنتی | مشاهده تلفن مالک و آدرس کامل ملکها | تعرفه خدمات ارم21 | پرداخت آنلاین


آپارتمان تهران منطقه 14...

طبقه پنجم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ وسوفالشرقی غربی دو کله- نوساز -قیمت متر مربع 3.2ميليون

حسن اهی09121666667

25/10/1395جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد 2

طبقه دوم-زيربنا 88متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 3.3ميليون

290ميليون
املاک نامی 09347691166

19/10/1395جزئیات

آپارتمان تهران آزادی

طبقه سوم-زيربنا 82متر- 2خوابه - نوساز

خنارصنمی09111112552

11/10/1395جزئیات

آپارتمان بجنورد 32 متری...

طبقه دوم-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما رومی گرانیتشرقی غربی دو کله-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.35ميليون

131ميليون
سلیمانپور09366771749

06/10/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 6 ...

طبقه سوم-زيربنا 89متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 38سال -قیمت متر مربع 7.47ميليون

800ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 6 ...

طبقه اول-زيربنا 87متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 38سال -قیمت متر مربع 7.47ميليون

800ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 5 ...

طبقه اول-زيربنا 89متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3.8ميليون

338.2ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 4 ...

طبقه اول-زيربنا 90متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون

378ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 5 ...

طبقه سوم-زيربنا 85متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5.3ميليون

467.5ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 2 ...

طبقه ششم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 7.27ميليون

1.2ميليارد
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 4 ...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 3.5ميليون

297.5ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 4 ...

طبقه پنچم-زيربنا 82متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی,غربی-سن بنا 15سال

ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 4 ...

طبقه دوم-زيربنا 76متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی,غربی-سن بنا 15سال

ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 7 ...

طبقه الی-زيربنا 92متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.76ميليون

750ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 6 ...

طبقه پنچم-زيربنا 90متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی,جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.5ميليون

585ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 8 ...

طبقه سایر-زيربنا 79متر-نما آجر سه سانت- 2خوابه جنوبی-سن بنا 16سال -قیمت متر مربع 4.47ميليون

340ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 8 ...

طبقه اول-زيربنا 88متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5.73ميليون

505ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 6 ...

طبقه اول-زيربنا 90متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

585ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 4 ...

طبقه دوم-زيربنا 87متر-نما رومی- 2خوابه شمالی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 3.7ميليون

321.9ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 2 ...

طبقه اول-زيربنا 91متر-نما آجر- 2خوابه شمالی-سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 4.28ميليون

390ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 3 ...

طبقه ششم-زيربنا 83متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 4 ...

طبقه سوم-زيربنا 95متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی,جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.2ميليون

650ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 3 ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-نما آجر سه سانت- 2خوابه شمالی-سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 6.9ميليون

690ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 4 ...

طبقه چهارم-زيربنا 90متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5.4ميليون

486ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 2 ...

طبقه واحدها-زيربنا 85متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

637.5ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 4 ...

طبقه سوم-زيربنا 77متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 4.7ميليون

361.9ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 5 ...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 5ميليون

500ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 5 ...

طبقه سوم-زيربنا 87متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 5.97ميليون

520ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 3 ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه شرقی,غربی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5.6ميليون

560ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 2 ...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-نما آجر سه سانت- 1خوابه شمالی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 11.87ميليون

950ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 4 ...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

400ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 5 ...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 5.3ميليون

943.4ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 8 ...

طبقه ششم-زيربنا 84متر-نما سنگ- 2خوابه شرقی,غربی- نوساز -قیمت متر مربع 5.7ميليون

495.9ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 4 ...

طبقه پنچم-زيربنا 89متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3.8ميليون

338.2ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 4 ...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 5.1ميليون

765ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 4 ...

طبقه ششم-زيربنا 95متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی,جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 5.65ميليون

610.2ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 5 ...

طبقه اول-زيربنا 87متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.2ميليون

539.4ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 4 ...

طبقه سوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 3.8ميليون

380ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 4 ...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

450ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 4 ...

طبقه چهارم-زيربنا 78متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 11سال -قیمت متر مربع 2.3ميليون

257.4ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 4 ...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-نما سنگ- 1خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 3.9ميليون

312ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 4 ...

طبقه دوم-زيربنا 78متر-نما گرانیت- 2خوابه شرقی,غربی-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 1 ...

طبقه اول-زيربنا 99متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 28سال -قیمت متر مربع 8.08ميليون

800ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 4 ...

طبقه دوم-زيربنا 93متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 5.6ميليون

520.8ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 4 ...

طبقه واحدها-زيربنا 80متر-نما سنگ- 1خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 4.3ميليون

ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 5 ...

طبقه جهارم-زيربنا 77متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4.091ميليون

315ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 5 ...

طبقه جهارم-زيربنا 85متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی,جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 4ميليون

340ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 5 ...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی,جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 5.2ميليون

416ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 5 ...

طبقه جهارم-زيربنا 77متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 5.65ميليون

435.05ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 5 ...

طبقه اول-زيربنا 95متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 4.73ميليون

449.35ميليون
ارم2102188520472

04/11/1395جزئیات
ارم21
تماس با ما
تعرفه خدمات
پرداخت آنلاین
وبلاگ رسمی ارم21
عضویت ویژه اشخاص
نمایندگی های استانی
حقوقی
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت هیرا است
خدمات ویژه آژانسهای املاک
نرم افزار املاک هیرا
طراحی وب سایت املاک
عضویت ویژه آژانسهای املاک
سایتهای همکار
املاك تهران
خريد و فروش املاك تهران

تبلیغات اینترنتی
آکهی و تبلیغات رایگان

بچینگ پلانت
بهین کنترل صنعت تولید کننده انواع بچینگ پلانت و نمایندگی انحصاری شرکت BHS آلمان


پنل اس ام اس
سامانه پیام کوتاه نیازپرداز