ورود آژانس املاک | ورود اشخاص | تبلیغات اینترنتی | مشاهده تلفن مالک و آدرس کامل ملکها | تعرفه خدمات ارم21 | پرداخت آنلاین


آپارتمان شیراز چهارراه ...

طبقه دوم-زيربنا 77متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه - نوساز

169ميليون
املاک پدیده شیراز09171107595

24/11/1396جزئیات

آپارتمان چالوس ایت الله...

طبقه پنجم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-سن بنا 5سال

180ميليون
مريم فقیه09125064246

14/11/1396جزئیات

آپارتمان رودهن بلوار مط...

طبقه ششم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه 8طبقه- نوساز -قیمت متر مربع 2.5ميليون

250ميليون
سعید طافی09123610378

11/11/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان بهارستا...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ وسفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 8سال

210ميليون
املاک برج اصفهان031-34516101

04/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد طالقانی...

طبقه اول-زيربنا 88متر- 1خوابه -سن بنا 6سال

120ميليون
EramOnline05832211817

03/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد بلوار م...

زيربنا 98متر- 2خوابه

170ميليون
EramOnline05832211817

02/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه دوم-زيربنا 98متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

170ميليون
EramOnline05832211817

02/12/1396جزئیات

آپارتمان بجنورد امام خم...

طبقه چهارم-زيربنا 94متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

185ميليون
EramOnline05832211817

02/12/1396جزئیات

آپارتمان شیراز چهار را...

طبقه دوم-زيربنا 82متر-نما آجر گری- 1خوابه -سن بنا 10سال

عباسی۰۹۳۹۱۹۹۹۳۲۸

04/12/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 1...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

240ميليون
amlakMajid166532323798

02/12/1396جزئیات

آپارتمان سبزوار سبزوار

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه دو نبش جنوبی-سن بنا 5سال

160ميليون
parse05144641624

02/12/1396جزئیات

آپارتمان سبزوار سبزوار

طبقه اول-زيربنا 78متر-نما سفال- 2خوابه جنوبی-سن بنا 11سال

142ميليون
parse05144641624

01/12/1396جزئیات

آپارتمان سبزوار سبزوار

طبقه سوم-زيربنا 95متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

140ميليون
parse05144641624

29/11/1396جزئیات

آپارتمان سبزوار سبزوار

طبقه اول-زيربنا 92متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال

150ميليون
parse05144641624

29/11/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 1...

طبقه همکف-زيربنا 85متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز

290ميليون
amlakMajid166532323798

02/12/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 1...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 15سال

230ميليون
amlakMajid166532323798

02/12/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 1...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 3سال

300ميليون
amlakMajid166532323798

02/12/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 1...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 4سال

295ميليون
amlakMajid166532323798

02/12/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 1...

طبقه دوم-زيربنا 88متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال

215ميليون
amlakMajid166532323798

02/12/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 1...

طبقه سوم-زيربنا 88متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال

235ميليون
amlakMajid166532323798

02/12/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 1...

طبقه اول-زيربنا 86متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 6سال

225ميليون
amlakMajid166532323798

02/12/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 1...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 4سال

220ميليون
amlakMajid166532323798

02/12/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 7...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال

210ميليون
amlakMajid166532323798

02/12/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 1...

طبقه سوم-زيربنا 95متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی غربی-سن بنا 8سال

230ميليون
amlakMajid166532323798

02/12/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 1...

طبقه دوم-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال

280ميليون
amlakMajid166532323798

02/12/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 1...

زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 12سال

200ميليون
amlakMajid166532323798

02/12/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 1...

زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 1سال

240ميليون
amlakMajid166532323798

02/12/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 1...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 20سال

240ميليون
amlakMajid166532323798

02/12/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 1...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 8سال

270ميليون
amlakMajid166532323798

02/12/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 1...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 4سال

310ميليون
amlakMajid166532323798

02/12/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 1...

زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز

240ميليون
amlakMajid166532323798

01/12/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 3...

طبقه اول-زيربنا 90متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی غربی- نوساز

235ميليون
amlakMajid166532323798

01/12/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 2...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

240ميليون
amlakMajid166532323798

01/12/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 1...

طبقه اول-زيربنا 85متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

200ميليون
amlakMajid166532323798

01/12/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان کاوه

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

200ميليون
amlakMajid166532323798

01/12/1396جزئیات

آپارتمان اصفهان منطقه 7...

طبقه سوم-زيربنا 87متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

130ميليون
amlakMajid166532323798

01/12/1396جزئیات

آپارتمان شیراز باهنرشما...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

280ميليون
املاک پدیده شیراز09171107595

02/12/1396جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 98متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون

440ميليون
املاک پدیده شیراز09171107595

02/12/1396جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی -شب...

طبقه اول تا ششم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه دو بر- نوساز

300ميليون
املاک پدیده شیراز09171107595

02/12/1396جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی - ش...

طبقه سوم-زيربنا 96متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 2ميليون

192ميليون
املاک پدیده شیراز09171107595

02/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش فاز1 صدف

طبقه اول-زيربنا 95متر-نما سنگ- 2خوابه -قیمت متر مربع 6ميليون

570ميليون
املاک نامی 07644455900

01/12/1396جزئیات

آپارتمان شیراز اطلسی

طبقه اول-زيربنا 82متر-سيستم نقشه 5طبقهجنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 3ميليون

250ميليون
موسوي09369199534

01/12/1396جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه دوم-زيربنا 98متر-نما سنگ- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون

110ميليون
kazimi07644445678

26/06/1396جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه دوم-زيربنا 91متر-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 1سال

kazimi07644445678

30/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش سفین

زيربنا 90متر- 2خوابه

700ميليون
kazimi07644445678

28/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه دوم-زيربنا 90متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 4.2ميليون

kazimi07644445678

30/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه اول-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.7ميليون

kazimi07644445678

30/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش سفین

طبقه دوم-زيربنا 88متر-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 3.2ميليون

kazimi07644445678

29/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 80متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

kazimi07644445678

29/11/1396جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 5ميليون

kazimi07644445678

29/11/1396جزئیات
ارم21
تماس با ما
تعرفه خدمات
پرداخت آنلاین
وبلاگ رسمی ارم21
عضویت ویژه اشخاص
نمایندگی های استانی
حقوقی
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت هیرا است
خدمات ویژه آژانسهای املاک
نرم افزار املاک هیرا
طراحی وب سایت املاک
عضویت ویژه آژانسهای املاک
سایتهای همکار
املاك تهران
خريد و فروش املاك تهران

تبلیغات اینترنتی
آکهی و تبلیغات رایگان

بچینگ پلانت
بهین کنترل صنعت تولید کننده انواع بچینگ پلانت و نمایندگی انحصاری شرکت BHS آلمان


پنل اس ام اس
سامانه پیام کوتاه نیازپرداز