ورود آژانس املاک | ورود اشخاص | تبلیغات اینترنتی | مشاهده تلفن مالک و آدرس کامل ملکها | تعرفه خدمات ارم21 | پرداخت آنلاین


آپارتمان مشهد پیروز

طبقه دوم-زيربنا 85متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما نداردشمالی- نوساز -قیمت متر مربع 0.0085تومان

102ميليون
آرام09159162297

04/12/1395جزئیات

آپارتمان کرج منطقه صنعت...

طبقه اول-زيربنا 87متر-نما سیمان سفید- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 850تومان

70ميليون
سعید نجفی09120291372

02/12/1395جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد 3

طبقه دوم-زيربنا 87متر-نما سنگ- نوساز -قیمت متر مربع 4.2ميليون

365ميليون
املاک نامی 09347691166

26/11/1395جزئیات

آپارتمان اصفهان شهر مجل...

طبقه اول-زيربنا 95متر-سيستم نقشه 4طبقه-نما سیمان سفید- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 632تومان

60ميليون
خلیلیان09130141292

26/11/1395جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد 3

طبقه دوم-زيربنا 87متر-نما سنگ- نوساز -قیمت متر مربع 4.2ميليون

365.4ميليون
املاک نامی 09347691166

26/11/1395جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد 3

طبقه سوم-زيربنا 93متر-نما سنگ- نوساز -قیمت متر مربع 4.7ميليون

437.1ميليون
املاک نامی 09347691166

26/11/1395جزئیات

آپارتمان آبیک شهرک خرم

زيربنا 94متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.2ميليون

115ميليون
عموئی09127816028

24/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

زيربنا 80متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.25ميليون

100.6ميليون
املاک راستگو32800000(025)

20/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه اول-زيربنا 77متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.325ميليون

102ميليون
املاک راستگو32800000(025)

20/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه چهار-زيربنا 87متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.28ميليون

105ميليون
املاک راستگو32800000(025)

20/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه سوم-زيربنا 78متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.25ميليون

975ميليون
املاک راستگو32800000(025)

19/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه دوم-زيربنا 77متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.25ميليون

962.5ميليون
املاک راستگو32800000(025)

19/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه دوم-زيربنا 89متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

115.7ميليون
املاک راستگو32800000(025)

19/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه سوم-زيربنا 82متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.25ميليون

102.5ميليون
املاک راستگو32800000(025)

19/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه اول-زيربنا 84متر-نما آجر گری- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 1.3ميليون

109.85ميليون
املاک راستگو32800000(025)

19/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8پردی...

طبقه زیرزمین-زيربنا 86متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.25ميليون

107.5ميليون
املاک راستگو32800000(025)

19/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8پردی...

طبقه اول-زيربنا 81متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.374ميليون

111.981ميليون
املاک راستگو32800000(025)

19/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

108ميليون
املاک راستگو32800000(025)

19/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه دوم-زيربنا 88متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

114.4ميليون
املاک راستگو32800000(025)

18/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه دوم-زيربنا 86متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

111.8ميليون
املاک راستگو32800000(025)

18/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه سوم-زيربنا 87متر-نما سفال- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

113.1ميليون
املاک راستگو32800000(025)

18/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.25ميليون

112.5ميليون
املاک راستگو32800000(025)

18/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه اول-زيربنا 90متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

117ميليون
املاک راستگو32800000(025)

18/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه چهار-زيربنا 78متر-نما آجر گری-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

93.6ميليون
املاک راستگو32800000(025)

12/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8پردی...

طبقه سوم-زيربنا 90متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.1ميليون

99ميليون
املاک راستگو32800000(025)

12/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه چهار-زيربنا 90متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.15ميليون

103.5ميليون
املاک راستگو32800000(025)

12/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه دوم-زيربنا 77متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.1ميليون

84.7ميليون
املاک راستگو32800000(025)

12/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.05ميليون

84ميليون
املاک راستگو32800000(025)

12/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1ميليون

85ميليون
املاک راستگو32800000(025)

12/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه اول-زيربنا 82متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.1ميليون

90ميليون
املاک راستگو32800000(025)

12/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه دوم-زيربنا 86متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

103ميليون
املاک راستگو32800000(025)

12/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.15ميليون

92ميليون
املاک راستگو32800000(025)

12/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه دوم-زيربنا 85متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

102ميليون
املاک راستگو32800000(025)

12/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه چهار-زيربنا 85متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.4ميليون

105ميليون
املاک راستگو32800000(025)

10/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.35ميليون

108ميليون
املاک راستگو32800000(025)

10/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8-پرد...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.35ميليون

108ميليون
املاک راستگو32800000(025)

10/11/1395جزئیات

آپارتمان قم منطقه 8

طبقه دوم-زيربنا 92متر-نما آجر گری- 2خوابه -سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 1.35ميليون

124.2ميليون
املاک راستگو32800000(025)

10/11/1395جزئیات

آپارتمان کیش شهرک صدف

طبقه 2-زيربنا 88متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

املاک دانیال07644420080

10/12/1395جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار بع...

طبقه دوم-زيربنا 87متر- 2خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 20سال

240ميليون
mosharekat36293366

09/12/1395جزئیات

آپارتمان تهران سادات

طبقه اول-زيربنا 87متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4تومان

345ميليون
مسکن زرین خانه77639489

09/12/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 7

طبقه ششم-زيربنا 86متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگشمالی-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 5.25ميليون

45.14ميليارد
محمدی09363160897

09/12/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 1

طبقه ششم-زيربنا 93متر-سيستم نقشه 10طبقه-نما سنگ- 2خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

700ميليون
قیدی09190403007

08/12/1395جزئیات

آپارتمان تهران منطقه 1

طبقه ششم-زيربنا 93متر-سيستم نقشه 10طبقه-نما سنگ- 2خوابه شرقی- نوساز -قیمت متر مربع 7.5ميليون

700ميليون
قیدی09190403007

08/12/1395جزئیات

آپارتمان تهران افسریه خ...

طبقه سوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

245ميليون
گام اول09122075802

08/12/1395جزئیات

آپارتمان تهران خیابان ۳...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

310ميليون
گام اول09122075802

08/12/1395جزئیات

آپارتمان مشهد مناطق دیگ...

طبقه دوم-زيربنا 81متر-نما سفال- 2خوابه شمالی-سن بنا 12سال

180ميليون
aghebati37027

28/11/1395جزئیات

آپارتمان مشهد فردوسی

طبقه سوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 6سال

320ميليون
aghebati37027

27/11/1395جزئیات

آپارتمان مشهد مناطق دیگ...

طبقه دوم-زيربنا 96متر-نما سفال- 2خوابه سه نبش-سن بنا 12سال

240ميليون
aghebati37027

25/06/1394جزئیات

آپارتمان بجنورد

-طبقه اول-زيربنا 80متر

300ميليون
EramOnline05832211817

07/12/1395جزئیات

آپارتمان اراک شهرک قدس

طبقه چهارم-زيربنا 97متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه دو بر- نوساز

255ميليون
املاک ایفل ، اراک086-33671896

07/12/1395جزئیات
ارم21
تماس با ما
تعرفه خدمات
پرداخت آنلاین
وبلاگ رسمی ارم21
عضویت ویژه اشخاص
نمایندگی های استانی
حقوقی
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت هیرا است
خدمات ویژه آژانسهای املاک
نرم افزار املاک هیرا
طراحی وب سایت املاک
عضویت ویژه آژانسهای املاک
سایتهای همکار
املاك تهران
خريد و فروش املاك تهران

تبلیغات اینترنتی
آکهی و تبلیغات رایگان

بچینگ پلانت
بهین کنترل صنعت تولید کننده انواع بچینگ پلانت و نمایندگی انحصاری شرکت BHS آلمان


پنل اس ام اس
سامانه پیام کوتاه نیازپرداز