ورود آژانس املاک | ورود اشخاص | تبلیغات اینترنتی | مشاهده تلفن مالک و آدرس کامل ملکها | تعرفه خدمات ارم21 | پرداخت آنلاین


آپارتمان تهران سعادت آب...697ميليون
طبقه دوم-زيربنا 82متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون
مشاوراملاک09128695386
03/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 1 ...600ميليون
طبقه پنجم-زيربنا 92متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 6.522ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 7 ...523.6ميليون
طبقه دوم-زيربنا 77متر-نما سنگ- 2خوابه شرقی,غربی- نوساز -قیمت متر مربع 6.8ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 7 ...399.5ميليون
طبقه 1/2-زيربنا 85متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 4.7ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 6 ...761.4ميليون
طبقه اول-زيربنا 94متر-نما سنگ و آجر- 2خوابه شرقی,غربی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 8.1ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 3 ...598.5ميليون
طبقه دوم-زيربنا 95متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 6.3ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 3 ...672ميليون
طبقه دوم-زيربنا 96متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی,جنوبی-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 7ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 8 ...470ميليون
طبقه سوم-زيربنا 88متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 5.34ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 6 ...717.6ميليون
طبقه اول-زيربنا 78متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی,جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9.2ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 8 ...450ميليون
طبقه سوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 4 ...480ميليون
طبقه پنچم-زيربنا 80متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 3 ...730.4ميليون
طبقه اول-زيربنا 83متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.8ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 3 ...850ميليون
طبقه اول-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 3 ...300ميليون
طبقه دوم-زيربنا 80متر-نما آجر سه سانت- 2خوابه شمالی-سن بنا 35سال -قیمت متر مربع 3.75ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 5 ...
طبقه اول-زيربنا 95متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 7 ...579.6ميليون
طبقه سایر-زيربنا 92متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.3ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 3 ...800ميليون
طبقه اول-زيربنا 100متر-نما سیمان- 2خوابه شمالی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 8ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 4 ...608ميليون
طبقه مختلف-زيربنا 95متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6.4ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 4 ...423.5ميليون
طبقه مختلف-زيربنا 77متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 5.5ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 8 ...319.55ميليون
طبقه چهارم-زيربنا 83متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی,جنوبی-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 3.85ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 4 ...357ميليون
طبقه اول-زيربنا 85متر-نما گرانیت- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 4 ...365.4ميليون
طبقه چهارم-زيربنا 87متر-نما تراورتن- 2خوابه شمالی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 6 ...782ميليون
طبقه اول-زيربنا 85متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی,جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9.2ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 4 ...230ميليون
طبقه اول-زيربنا 80متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 18سال -قیمت متر مربع 2.875ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 4 ...570ميليون
طبقه مختلف-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.7ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 8 ...423.2ميليون
طبقه دوم-زيربنا 92متر-نما گرانیت- 2خوابه شمالی-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 4.6ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 3 ...714ميليون
طبقه اول-زيربنا 85متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی,جنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 8.4ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 4 ...535.5ميليون
طبقه دوم-زيربنا 85متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6.3ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 4 ...320ميليون
طبقه اول-زيربنا 80متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 4ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 4 ...720.3ميليون
طبقه چهارم-زيربنا 98متر-نما ثبت نشده- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 7.35ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 8 ...403.2ميليون
طبقه چهارم-زيربنا 96متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی,جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 4 ...220ميليون
طبقه سوم-زيربنا 88متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 2.5ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 2 ...630ميليون
طبقه دوم-زيربنا 96متر-نما سنگ وشیشه- 2خوابه شمالی,جنوبی,شرقی,غربی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 6.563ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 8 ...423ميليون
طبقه اول-زيربنا 94متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 4.5ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 5 ...551ميليون
طبقه سوم-زيربنا 95متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 5.8ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 5 ...330ميليون
طبقه سایر-زيربنا 78متر-نما آجر- 2خوابه شمالی-سن بنا 100سال -قیمت متر مربع 4.231ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 5 ...399ميليون
طبقه سایر-زيربنا 95متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 4.2ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 1 ...1.5345ميليارد
طبقه ششم-زيربنا 93متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 16.5ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 5 ...
طبقه سوم-زيربنا 85متر-نما سیمان- 2خوابه جنوبی,شرقی-سن بنا 14سال
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 4 ...750ميليون
طبقه دوم-زيربنا 100متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی,جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 3 ...855ميليون
طبقه اول-زيربنا 95متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی,جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 9ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 5 ...430ميليون
طبقه اول-زيربنا 95متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی,جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 4.526ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 6 ...570ميليون
طبقه پنچم-زيربنا 95متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 5 ...428ميليون
طبقه سایر-زيربنا 80متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5.35ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 5 ...373.5ميليون
طبقه دوم-زيربنا 83متر-نما آجر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 4.5ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 2 ...355ميليون
طبقه سایر-زيربنا 95متر-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 3.737ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 5 ...315.4ميليون
طبقه سایر-زيربنا 83متر-نما آجر- 2خوابه شمالی-سن بنا 22سال -قیمت متر مربع 3.8ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 6 ...486ميليون
طبقه سایر-زيربنا 81متر-نما رومی- 2خوابه شمالی,جنوبی-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 6ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 1 ...500ميليون
طبقه دوم-زيربنا 90متر-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 5.556ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیات
آپارتمان تهران منطقه 4 ...397.8ميليون
طبقه مختلف-زيربنا 78متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 5.1ميليون
ارم2102188520472
06/08/1395جزئیاتارم21
تماس با ما
تعرفه خدمات
پرداخت آنلاین
وبلاگ رسمی ارم21
عضویت ویژه اشخاص
نمایندگی های استانی
حقوقی
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به شرکت هیرا است
خدمات ویژه آژانسهای املاک
نرم افزار املاک هیرا
طراحی وب سایت املاک
عضویت ویژه آژانسهای املاک
سایتهای همکار
املاك تهران
خريد و فروش املاك تهران

تبلیغات اینترنتی
آکهی و تبلیغات رایگان

بچینگ پلانت
بهین کنترل صنعت تولید کننده انواع بچینگ پلانت و نمایندگی انحصاری شرکت BHS آلمان


پنل اس ام اس
سامانه پیام کوتاه نیازپرداز